Publication details.

Paper

Year:1976
Author(s):J.A. Alcover
Title:Recull de la bibliografia existent sobre els vertebrats quaternaris (incluïts els Holocènics) de les Illes Balears
Journal:Endins
ISSN:0211-2515
Volume:3
Pages:61-66
Web:http://www.raco.cat/index.php/Endins/article/view/104233
Abstract:A instancies de A. Ginés he elaborat el present recull bibliografic sobre els vertebrats del Quaternari
(incluit I'Holocé) de les nostres Illes. De fet les trobades s'han realitzat exclussivament a les Gimnbsies, la
qual cosa fa que aquest cataleg sigui realment de poca import'ancia per als eivissencs.
Els darrers treballs publicats pels autors mallorquins ens han mostrat que gairebé tota la bibliografia més.
moderna sobre aquest tema era desconeguda per ells. Per'aixb pens que té sentit I'elaboració d'aquest recull, i
llur publicació, per mor de que possiblement ajudarh a tothom en la realització dels futurs treballs científics sobre vertebrats quaternaris de les Illes.
Malgrat que dle moment tota aquesta bibliografia que presentam es troba una mica disseminada, pensam
en pocs temps centralizar-la en la Biblioteca de la Societat dlHistbria Natural de Balears, a la Ciutat de
Mallorca, la biblioteca de cibncies de la Natura més completa que existeix a I'actualitat al país. Aixímatei
tarnbé ens agradaria poder crear dues biblioteques paral.leles, una a I'Agrupació dlHistoria Natural d
'Menorca, i I'altre en I'lnstitut dlEstudis Eivissencs, a Eivissa.
Només cal indicar que aquesta no és cap llista completa, enc que em pens que no resta molt a Ilu
d'esser-ho. Llevat dels treballs que m'he oblidat, cada any en surten de nous, pel que em pens que d'aquí uns anys caldrá ampliar-la considerablement per possar-la al día.
Dins d'aquest catileg he incluit algunes obres que malgrat no referir-se directament a la fa
pleistocbnica balear, són realment d'interés per al seu estudi. Aquestes obres s'indiquen amb un asterisc.

Related staff

  • Josep Antoni Alcover Tomàs